Zápis z osmnácté valné hromady spolku Mateøské centrum Drahoušci ze dne 21.8.2019

 

 

 • Zahájení osmnácté valné hromady spolku Mateøské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl pøedseda Lenka Vavøíèková.

 

 

 • Osmnáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících èlenù: Lenka Vavøíèková

 

Ludmila Bužková

Miroslava Kováøová.

 

 • Osmnácté valné hromady spolku McD se zúèastnili èlenové:

 

Lenka Vavøíèková

Jana Urbánková

Martina Vlažná

Vlasta Kadlecová

Ludmila Bužková

 

 

Usnášení schopnost valné hromady byla splnìna úèastí nadpolovièní vìtšiny èlenù spolku McD.

 

 • Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.

 

 

 • Volba nových zástupcù rady spolku McD probìhla všemi pøítomnými èleny dle èlánku V a VI. Èleny rady spolku McD byly zvoleny:

 

Lenka Vavøíèková

Miroslava Kováøová

Ludmila Bužková

 

Všechny zvolené funkci èlena rady pøijaly.

 

 • Volba pøedsedy spolku McD probìhla èleny rady spolku McD dle èlánku V a VI. Za pøedsedu byla zvolena Lenka Vavøíèková. Zvolená Lenka Vavøíèková funkci pøedsedy spolku McD pøijala.

 

 

 • Volba kontrolora spolku McD probìhla všemi pøítomnými èleny dle èlánku V a VI. Za kontrolora spolku McD byla zvolena Jana Urbánková. Zvolená Jana Urbánková funkci kontrolora pøijala.

 

 

 • Volba pokladníka spolku McD probìhla všemi pøítomnými èleny dle èlánku V a VI. Za pokladníka spolku McD byla zvolena Vlasta Kadlecová. Zvolená Vlasta Kadlecová funkci kontrolora pøijala.

 

 

 • Za výrobu a umisování plakátù s akcemi spolku McD bude zodpovìdná Ludmila Bužková.

 

 

 

 • Za webmastera-archiváøe spolku McD bude zodpovìdný Kamil Bužek.

 

 

 • Za klíèe od prostor McD bude zodpovìdná Jana Urbánková

 

 

 • Za fotodokumentaci na akcích poøádaných spolkem McD bude zodpovìdná Ludmila Bužková.

 

 

 • Stav finanèního hospodaøení spolku za 1. polovinu roku 2019 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.

 

 

 • Kontrolor Jana Urbánková provedla kontrolu hospodaøení spolku za 1. polovinu roku 2019. V hospodaøení nebyly shledány žádné nedostatky.

 

 

 • Informace o opravách a doplnìní dìtského høištì pøedala z OÚ Drahotìšice Lenka Vavøíèková.

 

 

 • Projednání spolupráce s SDH pøi poøádání akce: prùjezd veteránù. Spolupráce na organizaci byla potvrzena

 

 

 • Potvrzení termínù konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2019 provede Lenka Vavøíèková s kulturní referentkou obce pí. Vlaïkou Kyriánovou do konce záøí 2019.

 

 

 • Èlenové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtìli poøádat èi podpoøit. Termíny byly stanoveny orientaènì.

 

 • Navrhované termíny na spoleèenské akce poøádané nebo podporované spolkem McD:

 

 

07.09.2019 Prùjezd veteránù

05.10.2019 | Vítání obèánkù od 15h?

12.10.2019 Drakiáda od 15h na letišti

19.10.2019 Výroèí Blaáku v Ševìtínì

02.11.2019 Lampionový prùvod s diskotékou od 17.30h

22.11.2019 Zdobení perníèkù od 16.30h

30.11.2019 Adventní vìnce od 15h

01.12.2019 Adventní trhy 2019 od 15h

01.12.2019 Pohádka pro dìti s Mikulášskou nadílkou

01.12.2019 Rozsvìcení stromku

05.12.2019 Mikuláš a èerti až do domu

15.12.2019 Štìdrovka pro zvíøátka od 15h

Prosinec 19 Setkání u Betléma Víti Marèíka?

Leden 20 Novoroèní ohòostroj od 18h?

09.01.2019 19. valná hromada z.s. McD

10.01.2020 Hasièský ples

31.01.2020 Myslivecké posezení?

22.02.2020 Masopustní prùvod

22.03.2020 Maškarní bál pro dìti od 14.30h

 

 

 

 • Závìr: Datum konání devatenácté valné hromady spolku Mateøské centrum Drahoušci bylo stanoveno na leden 2020. Pøesný datum a èas bude upøesnìn pøed konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveøejnìna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem èlenùm spolku.

 

 

 • Diskuse

 

 

 • Pøíloha:

 

 

Prezenèní listina z valné hromady spolku McD konaného dne 21.8.2019.